کاربرد منطق استدلال در فرمایشات رضوی (ع)
34 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس
نام استاد/نام دانشجو : محسن پیمان
کاربرد منطق استدلال در فرمایشات رضوی (ع)