بررسی تطبیقی قواعد استدلال در منطق گزاره ها و منطق سنتی ( شرطی)
33 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نام استاد/نام دانشجو : محمد باقر احسنی
بررسی تطبیقی قواعد استدلال در منطق گزاره ها و منطق سنتی ( شرطی)