بررسی تطبیقی وجودشناسی افلاطون و ارسطو
33 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: فردوسی مشهد
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : مهدی صانعی
بررسی تطبیقی وجودشناسی افلاطون و ارسطو