ذهنیت از نگاه کرکگور و جلال الدین رومی
34 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: فردوسی مشهد
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : اویس استادی
ذهنیت از نگاه کرکگور و جلال الدین رومی