ماهیت جوهر جسمانی و جوهر نفسانی در اندیشه دکارت
31 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: فردوسی مشهد
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : ملیحه زختاره
ماهیت جوهر جسمانی و جوهر نفسانی در اندیشه دکارت