تحلیل مدل انسان کامل از منظر معنویت‌های نوپدید (اوشو و پائولو کوئیلو) و مقایسه آن با اندیشه اسلامی
36 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس
نام استاد/نام دانشجو : محمد اسماعیل عبداللهی
انسان کامل