ماهیت قضایای هلیه بسیطه در حکمت متعالیه و فلسفة جدید غرب ( کانت، فرگه، راسل ) و تأثیر آن بر مباحث الهیات ( برخی براهین وجود خدا )
37 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: فردوسی مشهد
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : مریم قلاسی
ماهیت