نقد و اصلاح ساختار منطق سنتی
12 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: فردوسی مشهد
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : مهدی عظیمی
نقد