آسیب شناسی باور به خدا در معنویت های نوظهور هندی ( سای بابا , اشو و کریشنامورتی )
29 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : مسلم گریوانی
عرفان