آسیب شناسی معرفت دینی در آراء روشنفکران مسلمان معاصر ( شبستری , ملکیان و سروش )
33 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : سید رحیم حسینی
روشنفکران