بررسی تطبیقی مبانی کلام قدیم و جدید
35 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مدرسه علمیه عالی نواب مشهد
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : مهدی زاهدی زاده
بررسی تطبیقی مبانی کلام قدیم و جدید